Domů

Vítejte na našem novém webu!

O nás

Jsme ryze soukromá, česká  firma působící na českém trhu již 25 let. Z tuto dobu  práce pro naše zákazníky máme mnoho zkušeností, které nabízíme našim klientům. Neustále  rozšiřujeme …

Co nabízíme

Požární ochrana

Právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám provedeme komplexně nebo i jednotlivě veškeré služby spojené se zajištěním požární ochrany vyplývající z povinností uvedených v zákoně o požární ochraně a dalších předpisech, zejména:

 • zpracujeme a povedeme veškerou dokumentaci PO (začlenění do kategorie činností,  stanovení zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, evakuační plány,  řád ohlašovny požáru, dokumentaci školení o PO a odborné přípravě preventistů PO a preventivních požárních hlídek aj.)
 • provedeme audit požární ochrany a pravidelnou kontrolu zajištění požární bezpečnosti v objektech a na pracovištích
 • účastníme se jednání týkajících se požární ochrany i celkové bezpečnosti objektů a zařízení
 • provádíme školení v oblasti požární ochrany
 • zajišťujeme ve spolupráci s vedením firem realizaci opatření ze všech kontrol požární ochrany
 • zpracujeme stanovení vnějších vlivů nových i stávajících objektů a technologií
 • zpracujeme řešení požární bezpečnosti při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a plyny
 • zpracujeme systém požární bezpečnosti pro práce se zvýšeným nebezpečím (svařování, rozbrušování, nahřívání živic, pálení) konaných při běžném provozu i při likvidaci objektů a technologií
 • Provádíme kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení ( požární dveře, nouzové osvětlení, požární klapky, požární ucpávky atd.) dle paragr.7 vyhlášky č.246/2001Sb.

 • dodáme tiskopisy, bezpečnostní tabulky a značení z oblasti PO

Bezpečnost práce

V oblasti
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme, zpracujeme, případné
poskytneme konzultace na základě platných předpisů, vyhlášek a státních norem.
Dodavatelsky zajistíme veškeré služby v této oblasti, které vyplývají jako
povinnosti pro zaměstnavatele z platného zákoníku práce, zejména:

 • provádíme vyhledání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, přijímání opatření k jejich odstranění
 • zpracováváme a vedeme dokumentaci BOZP
 • provádíme vstupní, opakovací i odborná školení zaměstnanců z předpisů BOZP
 • provádíme kontrolní činnost v oblasti BOZP, navrhujeme řešení na odstranění závad z kontrol odborných orgánů i z vlastních kontrol
 • navrhujeme řešení smluvních vztahů BOZP mezi majiteli a nájemci,mezi objednateli a dodavateli
 • provádíme šetření příčin úrazů, spolupracujeme při odškodňování pracovních úrazů
 • zajišťujeme pomoc při zpracování a výběru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • na základě zhodnocení rizikových faktorů při výkonu jednotlivých prací zpracováváme návrhy kategorizace prací
 • dodáváme tiskopisy z oblasti BOZP, bezpečnostní tabulky a značení podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb.