Požární ochrana

Právnickým nebo podnikajícím fyzickým osobám provedeme komplexně nebo i jednotlivě veškeré služby spojené se zajištěním požární ochrany vyplývající z povinností uvedených v zákoně o požární ochraně a dalších předpisech, zejména:

  • zpracujeme a povedeme veškerou dokumentaci PO (začlenění do kategorie činností,  stanovení zabezpečení požární ochrany, požární řády, požární poplachové směrnice, evakuační plány,  řád ohlašovny požáru, dokumentaci školení o PO a odborné přípravě preventistů PO a preventivních požárních hlídek aj.)
  • provedeme audit požární ochrany a pravidelnou kontrolu zajištění požární bezpečnosti v objektech a na pracovištích
  • účastníme se jednání týkajících se požární ochrany i celkové bezpečnosti objektů a zařízení
  • provádíme školení v oblasti požární ochrany
  • zajišťujeme ve spolupráci s vedením firem realizaci opatření ze všech kontrol požární ochrany
  • zpracujeme stanovení vnějších vlivů nových i stávajících objektů a technologií
  • zpracujeme řešení požární bezpečnosti při skladování a manipulaci s hořlavými kapalinami a plyny
  • zpracujeme systém požární bezpečnosti pro práce se zvýšeným nebezpečím (svařování, rozbrušování, nahřívání živic, pálení) konaných při běžném provozu i při likvidaci objektů a technologií
  • Provádíme kontroly provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení ( požární dveře, nouzové osvětlení, požární klapky, požární ucpávky atd.) dle paragr.7 vyhlášky č.246/2001Sb.

  • dodáme tiskopisy, bezpečnostní tabulky a značení z oblasti PO