Bezpečnost práce

V oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zajistíme, zpracujeme, případné poskytneme konzultace na základě platných předpisů, vyhlášek a státních norem. Dodavatelsky zajistíme veškeré služby v této oblasti, které vyplývají jako povinnosti pro zaměstnavatele z platného zákoníku práce, zejména:

  • provádíme vyhledání rizik, zjišťování jejich příčin a zdrojů, přijímání opatření k jejich odstranění
  • zpracováváme a vedeme dokumentaci BOZP
  • provádíme vstupní, opakovací i odborná školení zaměstnanců z předpisů BOZP
  • provádíme kontrolní činnost v oblasti BOZP, navrhujeme řešení na odstranění závad z kontrol odborných orgánů i z vlastních kontrol
  • navrhujeme řešení smluvních vztahů BOZP mezi majiteli a nájemci,mezi objednateli a dodavateli
  • provádíme šetření příčin úrazů, spolupracujeme při odškodňování pracovních úrazů
  • zajišťujeme pomoc při zpracování a výběru osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
  • na základě zhodnocení rizikových faktorů při výkonu jednotlivých prací zpracováváme návrhy kategorizace prací
  • dodáváme tiskopisy z oblasti BOZP, bezpečnostní tabulky a značení podle nařízení vlády č. 375/2017 Sb.